وزن مخصوص پوکه معدنی چقدر است

وزن مخصوص پوکه معدنی

وزن مخصوص پوکه معدنی عاملی بسیار مهم در انتخاب پوکه مناسب برای ساختمان است. وزن مخصوص هر کدام از پوکه های با یکدیگر متفاوت است.