پوکه بادامی

پوکه بادامی

نقد و بررسی پوکه بادامی : پوکه بادامی یکی از انواع پوکه های معدنی است. نام لاتین این پوکه Almond pumice می باشد و حاصل سرد شدن گدازه ها و مواد مذاب آتشفشانی است که از اعماق زمین به سطح آن آمده اند و پس از سرد شدن تشکیل پوکه داده اند. در ادامه ویژگی […]