پوکه معدنی

پوکه معدنی قروه

بررسی پوکه معدنی قروه : پوکه ی معدنی قروه دانه های ریز و درشت سنگ مانند بوده که در اثر فعالیت آتشفشان به وجود می آید.مواد مذابی که از دل زمین بر روی سطح زمین می آیند بر اثر سرد شدن تشکیل پوکه ی معدنی می دهند. با نگاه به ظاهر پوکه ها حباب هایی را […]