پوکه مخلوط

پوکه مخلوط

نقد و بررسی پوکه مخلوط : پوکه مخلوط یکی از انواع پوکه معدنی است که همانند پوکه های دیگر حاصل فعالیت آتشفشان و سپس سرد شدن مواد مذابی آتشفشانی که از دل زمین به سطح آمده اند بوده و دارای ویژگی ها ، خصوصیات و کاربرد های فراوانی است که در ادامه ی بحث به […]

پوکه فندقی

پوکه فندقی

نقد و بررسی پوکه فندقی : پوکه فندقی یکی از انواع پوکه ی معدنی است که نتیجه ی فعالیت آتشفشان بوده و طی جریان بر روی سطح زمین آمدن مواد مذاب درون زمین و سپس سرد شدنش به وجود می آید. پوکه ی معدنی از نوع فندقی به نام های دیگری نیز خوانده می شود […]

پوکه معدنی

پوکه معدنی قروه

بررسی پوکه معدنی قروه : پوکه ی معدنی قروه دانه های ریز و درشت سنگ مانند بوده که در اثر فعالیت آتشفشان به وجود می آید.مواد مذابی که از دل زمین بر روی سطح زمین می آیند بر اثر سرد شدن تشکیل پوکه ی معدنی می دهند. با نگاه به ظاهر پوکه ها حباب هایی را […]