پوکه فندقی

پوکه فندقی

نقد و بررسی پوکه فندقی : پوکه فندقی یکی از انواع پوکه ی معدنی است که نتیجه ی فعالیت آتشفشان بوده و طی جریان بر روی سطح زمین آمدن مواد مذاب درون زمین و سپس سرد شدنش به وجود می آید. پوکه ی معدنی از نوع فندقی به نام های دیگری نیز خوانده می شود […]