پوکه فندقی

پوکه فندقی

نقد و بررسی پوکه فندقی : پوکه فندقی یکی از انواع پوکه ی معدنی است که نتیجه ی فعالیت آتشفشان بوده و طی جریان بر روی سطح زمین آمدن مواد مذاب درون زمین و سپس سرد شدنش به وجود می آید. پوکه ی معدنی از نوع فندقی به نام های دیگری نیز خوانده می شود […]

پوکه بادامی

پوکه بادامی

نقد و بررسی پوکه بادامی : پوکه بادامی یکی از انواع پوکه های معدنی است. نام لاتین این پوکه Almond pumice می باشد و حاصل سرد شدن گدازه ها و مواد مذاب آتشفشانی است که از اعماق زمین به سطح آن آمده اند و پس از سرد شدن تشکیل پوکه داده اند. در ادامه ویژگی […]

پوکه معدنی

پوکه معدنی قروه

بررسی پوکه معدنی قروه : پوکه ی معدنی قروه دانه های ریز و درشت سنگ مانند بوده که در اثر فعالیت آتشفشان به وجود می آید.مواد مذابی که از دل زمین بر روی سطح زمین می آیند بر اثر سرد شدن تشکیل پوکه ی معدنی می دهند. با نگاه به ظاهر پوکه ها حباب هایی را […]